$( document ).ready(function() { $( "#av" ) .mouseenter(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "visible"); }) .mouseleave(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "hidden"); }); });

Társasági jog
Polgári jog, kereskedelmi jog
(szerződések joga / civil szervezetek jogállása)
Közigazgatási jog
Ingatlanjog
Munkajog
Adatvédelem
Szellemi alkotások joga
Sportjog
Egyéb jogterületek

SZAKTERÜLETEK

Az Iroda különleges szakértelemmel és ismeretekkel rendelkezik a társasági jog, a polgári jog, a kereskedelmi jog, a közigazgatási jog, az ingatlanjog, a munkajog, az adatvédelem, szellemi alkotások joga, a sportjog területén.

Társasági jog, M&A

Az Iroda közreműködik gazdasági társaságok, ideértve non-profit gazdasági társaságok és külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek és/vagy kereskedelmi képviseleteinek alapításában, megszüntetésében, ezen szervezetek működését illetően a jogi háttér és jogi megfelelőség biztosításában. Ezenkívül az Iroda részt vesz gazdasági társaságok belső átalakításában, illetve gazdasági társaságok, illetve egyes szerveinek (pl. igazgatóság, felügyelő bizottság) belső működésére vonatkozó szabályzatok, ügyrendek elkészítésében, valamint mind a napi működéssel, mind egyes, átfogó, strukturális, koncepcionális kérdésekkel összefüggő jogi tanácsadási tevékenységet lát el.

Az Iroda kiemelt tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkezik hazai és határokon átnyúló társasági jogi tranzakciók, így különösen üzletrész- és részvényátruházások, cégegyesülések és szétválások, cégfelvásárlások (M&A) jogi megalapozásában és támogatásában, a tranzakciók, projektek dokumentumainak az Ügyfelek igénye szerinti jogi szaknyelven (angol, német, olasz) történő elkészítésében, valamint gazdasági társaságok jogi átvilágításában (Due Diligence Investigations).

Polgári jog, kereskedelmi jog (szerződések joga / civil szervezetek jogállása)

Figyelemmel az Iroda gazdasági szereplőkként megjelenő elsődleges ügyfélkörére, polgári jogi (kereskedelmi) (tipikus és atipikus) szerződések és tervezetek előkészítése, véleményezése jogi szolgáltatásaink között kiemelt figyelmet kap. Irodánk tagjai jelentős szaktudással rendelkeznek az egyesülési jog alapján létrehozható szervezetek, így egyesületek, alapítványok alapításában, már működő civil szervezetek működésére vonatkozó stratégiai és operatív tanácsadásban.

Közigazgatási jog

Ügyfeleink igényeinek megfelelően közigazgatási hatósági eljárásokban és állami, kormányzati szervekkel történő kapcsolattartásban, előttük folyó egyéb eljárásokban (pl. támogatási szerződések teljesítése, ellenőrzése) jogi képviseletet lát el Irodánk, ideértve közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát célzó eljárásokban történő részvételt is.

Ingatlanjog

Irodánk ingatlanjogi szolgáltatásai között megtalálhatók többek között ingatlanok adásvételével, bérletével, egyéb használatával összefüggő jogi tevékenységek, ideértve egyebek mellett a társasházakkal, egyéb közös tulajdonú ingatlanokkal, termőfölddel kapcsolatos jogi tanácsadást és okirat-szerkesztési tevékenységet.

Munkajog

Munkajogi szolgáltatás keretében Irodánk folyamatos munkajogi tanácsadást nyújt munkáltatók vagy munkavállalók részére. A munkaviszony kezdetétől a munkaviszony megszűnéséig végigkísérő tanácsadási tevékenységen túlmenően munkaszerződések, kollektív szerződések, különböző belső szabályzatok elkészítése, véleményezése, munkaügyi perekben történő teljes körű képviselet szintén Irodánk munkajogi profilját képezi.

Adatvédelem / Infokommunikációs jog

Adatvédelem területén Irodánk elsődlegesen multinacionális ügyfelei részére nyújt speciális adatvédelmi kérdésekben tanácsadást, ideértve például visszaélés bejelentési rendszer kialakítására, működtetésére, munkavállalói adatok továbbítására, adatfeldolgozási szerződések elkészítésére, véleményezésére vonatkozó jogi szolgáltatások.

Szellemi alkotások joga

Ezen gyűjtőfogalomba tartozóan a szerzői jog és iparjogvédelem területén is nyújt Irodánk jogi szolgáltatást, így különösen szerzőt megillető személyhez fűződő és vagyoni jogokra vonatkozó jogi tanácsadást és iparjogvédelmi (pl. védjegy) hatósági eljárásokban történő jogi képviseletet.

Sportjog

Mint volt aktív sportolók, az Iroda partnerei szívesen vesznek részt a sportágazatot érintő jogi kérdések megoldásában, legyen szó akár sportigazgatásról, a sportról szóló jogszabályok értelmezéséről és alkalmazásáról, sportoló jogállásáról (pl. sportszerződés vagy játékjog) vagy sportszervezetek működésének jogi aspektusairól.

Egyéb jogterületek

A polgári és gazdasági ügyekhez kapcsolódó pereskedés területén, adójogi, versenyjogi kérdésekben és közbeszerzések kapcsán ezen területeken tapasztalt együttműködő ügyvédi irodák bevonásával nyújtunk jogi szolgáltatást.

1054 Budapest,
Báthory utca 8.
I. emelet 6.
+36 1 791 70 60
+36 1 791 70 65

"Ezt a honlapot Fest és Társa Ügyvédi Iroda mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az
ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt
a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”